FIXA FUKTSKADAN

Fukt i bostaden vill man undvika till varje pris. Vi både duschar och badar mer än vad människor gjorde förr vilket ökar risken för fuktskador. Våra hus är också mer täta för att behålla värmen. Målet är att ha en kontrollerad ventilation, som ger luften god kvalitet och samtidigt kontrollerar luftflödena i huset. Vid en viss temperatur kondenserar dock vattenångan i luften och blir till vatten i vätskeform. Det är då fuktskador kan uppstå.

PÅ GOLV

Ett golv utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvattnet på markytan och vattnet i marken är en del av fuktkällorna. Fukt kan också komma från inneluften eller genom läckage av regn från ytterväggen. Byggfukt är en annan stor fuktkälla som kan ställa till med stora problem, eftersom den tar lång tid att torka ut.

STOPPA FUKTEN MED FUKTSPALT

Fukten stoppas med en fuktspärr som läggs under det fuktkänsliga material som man vill skydda. Fuktspärren måste också hålla för hanteringen under byggtiden och för kemiska samt mekaniska angrepp under husets livstid, t ex alkali från betongen. En fuktspärr måste vara tillräckligt tät. Enligt bland annat AMA, fukthandboken och SITAC krävs minst 10.000 x 103 s/m i ånggenomgångsmotstånd. En plastfolie är inte en fuktspärr, den är enbart en ångspärr även om den är typgodkänd.

GOLV DIREKT PÅ MARK MED ISOLERING ÖVER

Om isoleringen ligger över eller under konstaterar du genom att titta vid trösklar, diskbänk eller andra genomföringar. Ofta går det också att lukta sig till fukten som finns i golvet och/eller väggarna.

VANLIGT PROBLEM

Ett vanligt problem är att det luktar från golvet och/eller väggarna. Här följer några troliga orsaker och scenarion till att du känner lukt från väggar och golv i din bostad.

SCENARIO 1

Det kommer upp fukt underifrån, eller så finns det byggfukt kvar i betongplattan. Det finns samtidigt träreglar eller dylikt på betongen utan fuktspärr mellan.

HUR KONSTATERAR MAN FELET?

För att konstatera fukten kan du lukta vid trösklar, genomföringar eller liknande, eller ta upp ett hål i golvet i t ex klädkammaren (bäst under augusti, september eller oktober).

REPARATION

Riv ut det skadade och luktande materialet. Fungicidbehandla med Boracol eller likvärdigt (anlita saneringsman). Lägg en luftspaltbildande fuktspärr eller likvärdigt underst. Lägg nytt golv. Om väggar av trä, eller andra träkonstruktioner, står direkt på betonggolvet rekommenderar vi dig att kontakta en sakkunnig.

SCENARIO 2

Det ligger kvar organiskt material på plattan, typ sågspån, virkesrester mm. Även ingjutna träreglar är kvarlämnat organiskt material. I organiskt material kan det bildas mögel.

HUR KONSTATERAR MAN FELET?

Lukten kommer från golvet, vid trösklar, genomföringar, golvlister eller liknande. Du kan också ta upp ett hål i golvet i t ex klädkammaren (bäst under augusti, september eller oktober). 

REPARATION

Riv ut golvet och det luktande materialet. Rengör betongytan noga. Fungicidbehandla med Boracol eller likvärdigt (anlita saneringsman). Lägg en luftspaltbildande fuktspärr eller likvärdigt underst. Lägg nytt golv. Om väggar av trä eller andra träkonstruktioner står direkt på betonggolvet, rekommenderar vi att du kontaktar en sakkunnig.

GOLV DIREKT PÅ MARK MED ISOLERING UNDER

Du konstaterar om isoleringen ligger över eller under genom att titta vid trösklar, diskbänk eller andra genomföringar m m.

FUKTSKYDD & ISOLERING

Fukt är källarväggens fiende nummer ett. Eftersom en källarvägg ständigt utsätts för fukt, framförallt från omgivande mark, är det viktigt att stoppa fukten innan den tränger in i betongväggen.

Fuktig grund och källarvägg är ett gissel för många husägare. Det vanligaste tecknet på fuktskador är att väggytan blir porös och färgen flagnar. Men fukten ger inte bara synliga skador utan orsakar ofta också dålig lukt och i värsta fall mögel. Den enklaste metoden att lösa problemet är att montera ett fuktskydd på grunden eller källarväggens utsida. På så sätt stänger du fukten ute.
Bestående fuktskydd
Med fuktskyddsmatta från Mataki och en fungerande dränering får du ett bestående skydd mot fukt. Den täta fuktskyddsmattan hindrar markfukten från att nå källarväggen och tar samtidigt hand om fukten som kommer inifrån väggen med den luftspalt som bildas av mattans noppmönster.
Luftspalten gör att fukten kan kondensera utanför väggen och rinna ned mot dräneringen. Resultatet blir en varmare och torrare källare.
Kontrollera dräneringen
För att fuktskyddsmattan ska ge ett effektivt skydd måste du ha en korrekt utförd dränering. Se också till att ha ett minst 20 cm brett lager av genomsläppligt återfyllnadsmaterial närmast väggen. Skydda dräneringsledningen mot igensättning med Mataki Fiberduk.
Återfyller du med nytt dränerande material bör du ha en fiberduk hela vägen upp för att skydda det dränerade lagret från föroreningar. För utförligare dräneringsanvisningar hänvisar vi till Plast- och Kemibranschernas läggningsanvisningar och till AMA Anläggning.
Välkommen in till oss för tips och råd!

Kontakta din närmsta butik för fler tips och råd när det gäller fuktskydd och fuktskador.