K-Rauta-hero-banner

MILJÖ & HÅLLBARHETSREDOVISNING

På K-Bygg tar vi ansvar för och gör insatser mot den inverkan människor och företag har på omvärlden. Det gör vi bland annat genom att erbjuda produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är övertygade om att arbetet med hållbarhet och ständiga förbättringar ger långsiktig lönsamhet och mervärde för såväl kunder som medarbetare.

Miljö är ett prioriterat område hos K-Bygg och tillsammans med partnerföretag och leverantörer arbetar vi löpande för att hitta så miljömässigt hållbara lösningar som möjligt. Det innebär bland annat att vi tar miljöhänsyn när vi utvärderar och väljer leverantörer. Vi arbetar ständigt för att efterleva och överträffa de krav som ställs på oss av myndigheter och andra intressenter.

Återvinning och emballage

Onninen är anslutet till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och har rätt att använda Gröna Punkten. Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som har varumärkesrätten för Gröna Punkten. För närvarande används Gröna Punkten i 24 länder inom Europa och är ett av världens mest använda varumärken.

Vi är också anslutna till El-kretsen som är elektronikbranschens rikstäckande insamlingssystem för uttjänta batterier samt elektriska och elektroniska produkter.

Vårt kvalitetsarbete

Kvalitet är bland annat att göra rätt saker på rätt sätt. K-Byggs kvalitetsarbete bygger på ett ISO 9000-system som utvecklas kontinuerligt. Detta görs för att garantera att verksamheten flyter smidigt och att Onninen alltid uppfyller marknadens förväntningar.

Vårt kvalitetstänkande bygger på:

  • målstyrd ledning och övervakning
  • utveckling av planering och verksamhetsplaner
  • prioritering och effektivt genomförande av beslutade åtgärder
  • genomförande av nödvändiga förändringar
  • utvärdering och granskning av utvecklingen

Vi mäter kontinuerligt resultatet av vårt kvalitetsarbete genom kund- och medarbetarundersökningar. Vi arbetar också med kvalitetscertifieringar och agerar på återkoppling från våra medarbetare och samhället i stort.

K-byggs ägare, den finska handelskoncernen Kesko, utsågs 2019 till ett av världens mest hållbara företag med en placering på Global 100 Index.

Certifieringar

K-byggs verksamhet är certifierad enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Certifieringen innebär att vi har bra verktyg för att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor, verktyg som finns tillgängliga och ser likadana ut för hela organisationen. Men certifieringen är inte ett slutmål – snarare en startpunkt för fortsatt arbete för ständig förbättring.

ISO-certifiering

El-Kretsen

FTI (Gröna punkten)

Hållbarhet

PEFC & FSC certifikat