UTOMHUSTVÄTT BECKERS 5L

beckers
Dra på bilden för att zooma in

UTOMHUSTVÄTT BECKERS 5L

beckers
  • EAN-kod: 7311230422207 | Artikelnummer: 1288694

Innan du målar fasaden får du inte glömma bort att först tvätta den. Utomhustvätt är ett effektivt rengöringsmedel som avlägsnar fett, smuts och sot. Utomhustvätten kan användas på alla slags ytor utomhus. Produkten går att använda både för mer kontinuerligt underhåll och för rengöring vid målning. Vid underhållsrengöring blir behandlade ytor rena och behåller sin glans. Vid rengöring innan målning mattas ytan ned för bästa vidhäftning. Om huset är rent så håller färgen längre – se till att ge din fasad rätt omvårdnad med Utomhustvätt.

399 kr

399 kr / ST

  • EAN-kod: 7311230422207
  • Artikelnummer: 1288694

• Kan användas som underhållstvätt • Påverkar ej kulören • Skonsam för miljön Innan du målar fasaden får du inte glömma bort att först tvätta den. Utomhustvätt är ett effektivt rengöringsmedel som avlägsnar fett, smuts och sot. Utomhustvätten kan användas på alla slags ytor utomhus. Produkten går att använda både för mer kontinuerligt underhåll och för rengöring vid målning. Vid underhållsrengöring blir behandlade ytor rena och behåller sin glans. Vid rengöring innan målning mattas ytan ned för bästa vidhäftning. Om huset är rent så håller färgen längre – se till att ge din fasad rätt omvårdnad med Utomhustvätt. Användningsområde: Utomhus Åtgång: 15 - 150 m²/l Glans: - Verktyg: Målningstemperatur: Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet: Klibbfri efter 0(h). Övermålningsbar efter 0(h) Bindemedel: -

Paket

Vikt
5.315 kg
Nettoinnehåll
1 ST
Höjd
290 mm
Längd
128 mm
Bredd
192 mm

Miljömärkning

Farosymbol
Skadlig
Faroangivelse
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.