SpeakUp


Vad är SpeakUp?

SpeakUp är ett samlingsnamn för konfidentiella rapporteringskanaler inom Kesko Group. Rapporteringskanalerna är ett viktigt verktyg för att upprätthålla kunders och intressenters förtroende i Keskos verksamhet. Anställda inom Kesko Group, liksom leverantörer, kunder och andra intressenter, kan rapportera misstänkta överträdelser, oegentligheter eller beteenden i strid med Keskos uppförandekod/K Code of Conduct till rapporteringskanalerna.

I första hand ska anställda och konsulter rapportera deras misstankar till överordnad eller andra ansvariga personer inom Kesko. Om det av någon anledning inte är möjligt att lämna informationen till någon av dessa personer, kan någon av rapporteringskanalerna användas istället. All information som hanteras behandlas konfidentiellt.

De olika rapporteringskanalerna inom SpeakUp är följande.

  1. Kesko SpeakUp, som är en rapporteringskanal som administreras på koncernnivå och som hanterar rapporter inom alla verksamheter i koncernen.
  2. SpeakUp Kesko Sverige och SpeakUp Fresks, två lokala rapporteringskanaler i Sverige, som inrättats i enlighet med den nya s.k. visselblåsarlagen och som behandlar rapporter avseende oegentligheter m.m. som omfattas av visselblåsarlagen.

Du kan via länkarna på denna sida läsa mer om respektive rapporteringskanal och vad som gäller för den aktuella kanalen.