TRÄOLJA BECKERS ELIT 9L

beckers
Dra på bilden för att zooma in

TRÄOLJA BECKERS ELIT 9L

beckers
  • EAN-kod: 7311237109057 | Artikelnummer: 1503446

Håll uteplatsen fräsch och fin länge. Elit Träolja är avsedd för årlig behandling av obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus samt för hårda träslag som ek och teak. Ger nytt, fräscht utseende på slitna altangolv, trätrall, trädgårdsmöbler etc. Elit Träolja tränger ner lätt i träet och ger en vattenavvisande yta som skyddar mot uttorkning samt sprickbildning och som är lätt att underhålla.

1 199 kr

1 199 kr / ST

  • EAN-kod: 7311237109057
  • Artikelnummer: 1503446

• Högsta kvalitet • Vattenavvisande och lätt att underhålla • Ger ett glansfritt resultat och framhäver träets egen färg Håll uteplatsen fräsch och fin länge. Elit Träolja är avsedd för årlig behandling av obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus samt för hårda träslag som ek och teak. Ger nytt, fräscht utseende på slitna altangolv, trätrall, trädgårdsmöbler etc. Elit Träolja tränger ner lätt i träet och ger en vattenavvisande yta som skyddar mot uttorkning samt sprickbildning och som är lätt att underhålla. Användningsområde: Utomhus Åtgång: 5 - 10 m²/l Glans: - Verktyg: Duk, pensel, svamp Målningstemperatur: Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet: Klibbfri efter 8(h). Övermålningsbar efter 16(h) Bindemedel: Olja

Paket

Vikt
9.428 kg
Nettoinnehåll
1 ST
Höjd
228 mm
Längd
292 mm
Bredd
292 mm

Miljömärkning

Skyddsangivelse
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P362+P364 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till...