TÄCKLASYR BECKERS PERFEKT UTEVIT 1 10L

beckers
Dra på bilden för att zooma in

TÄCKLASYR BECKERS PERFEKT UTEVIT 1 10L

beckers
  • EAN-kod: 7311237055613 | Artikelnummer: 205189

Måla om träfasaden men behåll den fina trästrukturen. Perfekt Täcklasyr är en täckande lasyr avsedd för ny- och ommålning av träfasader och snickerier utomhus. Täcklasyren ger en yta som skyddar mot yttre påfrestningar samtidigt som den framhäver träets vackra struktur. Perfekt Täcklasyr är bra på många sätt, den är bland annat lättstruken, har god inträngning och vidhäftning samt skyddar mot vattenupptagning, kulörförändring och kritning.

  • EAN-kod: 7311237055613
  • Artikelnummer: 205189

• Grund och täckfärg i ett • Enkel att måla med - enkel att underhålla • God glans och kulörbeständighet Måla om träfasaden men behåll den fina trästrukturen. Perfekt Täcklasyr är en täckande lasyr avsedd för ny- och ommålning av träfasader och snickerier utomhus. Täcklasyren ger en yta som skyddar mot yttre påfrestningar samtidigt som den framhäver träets vackra struktur. Perfekt Täcklasyr är bra på många sätt, den är bland annat lättstruken, har god inträngning och vidhäftning samt skyddar mot vattenupptagning, kulörförändring och kritning. Användningsområde: Utomhus Åtgång: 6 - 10 m²/l Glans: Halvmatt Verktyg: Pensel, roller, spruta Målningstemperatur: Lägst +7°C yttemperatur Torktid vid +23° och 50% relativ luftfuktighet: Klibbfri efter 4(h). Övermålningsbar efter 16(h) Bindemedel: Alkyd

Paket

Vikt
12.807 kg
Nettoinnehåll
1 ST
Höjd
229 mm
Längd
292 mm
Bredd
292 mm

Miljömärkning

Skyddsangivelse
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P362+P364 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till...