ALG & MÖGELTVÄTT BECKERS 3L

beckers
Dra på bilden för att zooma in

ALG & MÖGELTVÄTT BECKERS 3L

beckers
  • EAN-kod: 7311237116581 | Artikelnummer: 1460908

Gör processen kort med alg- och mögelpåväxt, sot, fett och andra föroreningar. Rengör effektivt ytor både utom- och inomhus med Beckers Alg & Mögeltvätt, både i underhållssyfte och innan du målar.

  • EAN-kod: 7311237116581
  • Artikelnummer: 1460908

• Avlägsnar effektivt alg och mögel • Kan användas på alla ytor utomhus • Både för invändigt och utvändigt bruk Beckers Alg & Mögeltvätt är ett effektivt medel för att rengöra ytor utomhus och inomhus som angripits av alg- och mögelpåväxt. Rengör även ytor från sot, fett och andra föroreningar. Produkten är lämplig för underhållsbehandling och inför målning av fasader, staket, trädgårdsmöbler, tryckimpregnerat trä, plasttak etc. Användningsområde: Utomhus Åtgång: 40 - 60 m²/l

Paket

Vikt
3.135 kg
Nettoinnehåll
1 ST
Höjd
201 mm
Längd
128 mm
Bredd
193 mm

Miljömärkning

Farosymbol
Frätande
Faroangivelse
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare….